AVG

PRIVACY (AVG)

Timmers Terrazzo & Afbouw, gevestigd aan Markerinkdijk 25, 7122 RT Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.timmersbarlo.nl, Markerinkdijk 25, 7122 RT Aalten 0543-539762

P Timmers is de Functionaris Gegevensbescherming van Timmers Terrazzo & Afbouw hij/zij is te bereiken via info@timmersbarlo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Timmers Terrazzo & Afbouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om onze diensten uit te kunnen voeren:
– (Voor- en) achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Timmers Terrazzo & Afbouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Timmers Terrazzo & Afbouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Timmers Terrazzo & Afbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen welke wettelijk verplicht gesteld zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Timmers Terrazzo & Afbouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Timmers Terrazzo & Afbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Timmers Terrazzo & Afbouw gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. We gebruiken alleen analytische cookies: deze cookies geven ons informatie hoe bezoekers door de website navigeren en we kunnen hiermee het aantal bezoekers tellen. Dit helpt ons om de website actueel te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Timmers Terrazzo & Afbouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@timmersbarlo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Timmers Terrazzo & Afbouw wil u er tevens op wijzen dat u, in geval van schending van uw privacyrechten, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Timmers Terrazzo & Afbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@timmersbarlo.nl